Endret: 14 apr 2019     Opprettet: 4 des 2017

Framleie - utleie av leiligheten

Vi bor i et andelslag og retten til å leie ut begrenses av lover og regler. Alle forhold av utleie må søkes om og har du ikke søkt, regnes utleieforholdet som ulovlig.

Under visse forutsetninger kan du leie ut leiligheten din i inntil 3 år. Ta kontakt med forretningsfører for å søke om dette. Sett gjerne detgladekvartal1@styrerommet.net i kopi.

Her er litt om reglene:

Fra vedtektene § 4-2

(1) Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av boligen til andre. Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:
- andelseieren selv eller en person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd nr. 3 har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år,
- andelseieren er en juridisk person,
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner,
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen,
- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapsloven.
Godkjenning kan i disse tilfellene bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.

(2) Har borettslaget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet frem til borettslaget, skal brukeren regnes som godkjent. Men, det er viktig at du forsikrer deg om at borettslaget faktisk har fått søknaden. Dette gjør du f.eks ved å be om en bekreftelse på mottatt søknad.

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.

(4) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som overlating av bruk hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen. Husk å melde fra til styret og forretningsfører om dette forholdet.

(5) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

(6) Borettslaget kan kreve kostnader forbundet med behandlingen og eventuell oppfølging av en søknad om overlating av bruk dekket av andelseier, se pkt. 6-1 (3).